Początki historii naszej szkoły sięgają czasów dwudziestolecia międzywojennego.

Mieszkańcy Stawek i okolicznych wiosek po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. w 33 % byli analfabetami. Podobna sytuacja charakteryzowała cały ówczesny powiat nieszawski. Z tego powodu od razu po wyzwoleniu przystąpiono do organizowania szkolnictwa. Jedna placówka oświatowa w Służewie nie rozwiązywała problemu. Powołano więc kilka szkół jednoklasowych – między innymi w Stawkach, którą w 1921 roku przekształcono w szkołę czteroklasową I stopnia, z jednym nauczycielem i taką pozostała do 1945 roku.

Koniec II wojny światowej, oprócz wyzwolenia, przyniósł konieczność przygotowania kadr dla odbudowującego się ze zniszczeń wojennych kraju. Na terenie Stawek, gdzie mieszkało sporo dzieci, powołana została pełna szkoła podstawowa o siedmiu klasach. Lekcje odbywały się w niedużym budynku szkolnym wybudowanym przed wojną. Szczupłość pomieszczeń powodowała konieczność przeniesienia zajęć do innych lokali. Dzięki ofiarnej postawie mieszkańców Stawek udostępniono pomieszczenia w domkach państwa Pluskotów i Żuchowskich. Rozwijające się budownictwo jednorodzinne w Stawkach i okolicznych wioskach spowodowało konieczność rozbudowy szkoły. W roku 1958 rozpoczęła się, ogłoszona przez Władysława Gomułkę, akcja „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” . W jej ramach rozpoczęto budowę nowej szkoły o znacznie większej ilości sal lekcyjnych. Wybudowana szkoła całkowicie zmieniła warunki nauczania. Oddana do użytku w 1961 roku, została wyposażona w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Rosnąca liczba dzieci i niewystarczająca ilość sal do prowadzenia lekcji wymagały szybkich rozwiązań. Organizacją pracy szkoły w nowych warunkach zajął się jej ówczesny kierownik Andrzej Nocny, pełniący tę funkcję do 1967 r., kiedy to zmienił go na tym stanowisku Sławomir Mąkowski.

Kolejna zmiana kierownika nastąpiła w 1969 r. Powołany wówczas Kazimierz Szarafiniak przeprowadził szkołę przez kilka reform oświaty. W latach 1972 -1984 szkoła otrzymuje status Zbiorczej Szkoły Gminnej, a jej kierownik staje się gminnym dyrektorem szkół. W 1984 dyrektorem Szkoły Podstawowej w Stawkach zostaje Zygmunt Błasiak i rozpoczyna budowę obiektów szkolnych. Wybudowany zostaje łącznik, w którym umieszczono łazienki i bibliotekę. Poprawiło to warunki lokalowe szkoły, przede wszystkim jednak sanitarne.

W latach dziewięćdziesiątych Stawki, Odolion i Łazieniec znacznie się rozbudowują. Szkoła staje się ponownie ciasna. Przy zaangażowaniu znacznych środków finansowych Gminy Aleksandrów Kujawski, życzliwości radnych i mieszkańców, kolejny dyrektor szkoły Małgorzata Wdowczyk, która funkcję pełni od 1.09.1991 r.,( a jako nauczycielka pracuje tu – od roku 1983), rozbudowuje w latach 1991-1994 obiekty szkolne o skrzydło składające się z sześciu przestronnych sal lekcyjnych. Na terenie szkolnym zostaje urządzone boisko i plac zabaw.

 

Kolejna zmiana w systemie edukacji spowodowała powołanie z dniem 1.09.1999 r. Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Stawkach o zwiększonym zasięgu terytorialnym, dzięki czemu wzrosła liczba uczniów. Dlatego Zarząd Gminy Aleksandrów Kujawski oraz dyrektor szkoły rozpoczęli starania o budowę sali gimnastycznej. Oddany w styczniu 2002 roku obiekt wzbogacił szkołę nie tylko o salę gimnastyczną, ale i o kolejne 4 pomieszczenia dydaktyczne.

Powyższa krótka historia szkoły przedstawia jej rozwój od strony materialnej. Zbyt złożony byłby opis tego, co się w szkole działo. Obok wielostronnych działań na rzecz podniesienia jakości nauczania, dokładano wielu starań, by szkoła stała się aktywnym uczestnikiem życia społecznego w regionie. Szczególna uwaga została zwrócona na kształtowanie w młodzieży postaw patriotycznych.

W 1999 roku uczniowie, nauczyciele i rodzice postanowili ubiegać się o nadanie imienia szkole podstawowej. Na Patrona wybrano postać Marii Danilewicz Zielińskiej, pisarki związanej z Aleksandrowem Kujawskim, Włocławkiem i Kujawami, opiewającej w swych dziełach piękno ziemi kujawskiej. Pani Maria Danilewicz Zielińska przed 1939 rokiem była Pracownicą Biblioteki Narodowej a po II wojnie światowej stała się wybitną działaczką niepodległościowa, związaną z pracą w instytucjach Rządu Polskiego na Emigracji. Uczniowie z każdym dniem zdobywali coraz więcej informacji o przyszłej Patronce Szkoły, poznawali jej dorobek literacki.

Uchwałą Nr XXXII/224/2001 z dnia 24 sierpnia 2001 r. Rada Gminy Aleksandrów Kujawski nadała szkole imię Marii Danilewicz Zielińskiej. Uroczystość, połączona z wręczeniem sztandaru i oddaniem nowej sali gimnastycznej, odbyła się 13 stycznia 2002 r.

Uchwała Nr XL/256/2002 z dnia 20.06.2002 r. łączy szkołę podstawową i gimnazjum w Zespół Szkół w Stawkach. Do obwodu szkoły podstawowej należą następujące miejscowości: Konradowo, Kuczek, Łazieniec, Nowy Ciechocinek, Odolion, Ośno, Słomkowo, Stawki, Zgoda. Do obwodu gimnazjum należą: Białe Błota, Konradowo, Kuczek, Łazieniec, Nowy Ciechocinek, Odolion, Ostrowąs, Ośno, Ośno Drugie, Otłoczyn, Otłoczynek, Plebanka, Słomkowo, Słońsk Dolny, Stawki, Wołuszewo, Wygoda, Zgoda.

24.09.2002 r. Rada Gminy Aleksandrów Kujawski podejmuje uchwałę nr XLII/268/02 w sprawie nadania imienia Zespołowi. Od tego dnia Zespół nosi imię Marii Danilewicz Zielińskiej.

Mijają kolejne lata. W miejscowościach należących do obwodu szkoły mieszka coraz więcej mieszkańców. W zespole przybywa uczniów. W roku 2009 rodzi się kolejna inicjatywa rozbudowy palcówki, tym razem o przedszkole. Powstaje piękny, funkcjonalny, dobrze wyposażony budynek dla setki dzieci. Oddanie przedszkola do użytku miało miejsce 1 czerwca 2011 r. Był to wspaniały prezent, ufundowany dzieciom przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski na Dzień Dziecka. Równocześnie przedszkole w Otłoczynie staje się filią placówki w Stawkach.

Po podjęciu uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski nr XXXIII/440/10 wszystkie trzy placówki ( przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum) wchodzą w skład Zespołu Szkół im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach, którego dyrektorem od 1991 r. była Małgorzata Wdowczyk.

W 2013 r. przedszkole przestało być integralną częścią placówki i przeszło pod zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Wraz z kolejną reformą oświaty w roku 2017 rozpoczął się proces wygaszania gimnazjów a szkoła  podstawowa stała się ponownie ośmiolatką.

W 2019 r. – po odejściu na emeryturę dotychczasowej dyrektor Małgorzaty Wdowczyk – stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach objęła Karolina Linek.

Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach (czerwiec 2019 r.)