Godziny pracy pedagoga szkolnego p. Magdaleny Kacprzak

PONIEDZIAŁEK9.00-12.40  
WTOREK9.00-12.40
ŚRODA9.00-11.50
CZWARTEK9.55-12.40
PIĄTEK8.10-12.40

ROLA I ZADANIA PEDAGOGA

Zadania pedagoga szkolnego są określone  przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego  jest udzielanie pomocy uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych,    profilaktycznych, zaradczych.

Można wyróżnię 5 głównych zakresów zadań pedagoga szkolnego:

 1. Zadania ogólnowychowawcze:

(kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom)

II.      Profilaktyka wychowawcza

(diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą – realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych)

III.   Indywidualna opieka pedagogiczna.

(pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych – rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra).

IV.    Pomoc materialna.

(współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej(dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia socjalne), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział spraw Rodzinnych i Nieletnich).

V.       Orientacja zawodowa.

(m. in. pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu, gromadzenie materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego, udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym, zajęcia z młodzieżą, współpraca z instytucjami, zajmującymi  się  poradnictwem  zawodowym (m. in.. CIZ, PPP-P) oraz szkołami ponadgimnazjalnymi).

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

 • gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,
  • gdy ktoś naruszy ich prawa;
  • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
  • gdy potrzebują pomocy i rady;
  • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
  • gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:

 • pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:
  • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
  • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
  • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
  • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
  • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
  • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym);
  • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

UCZNIU!!!

• Chcesz porozmawiać o swoich problemach?

• Nie potrafisz porozumieć się z koleżankami i kolegami?

• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny?

• Masz trudności z nauką?

• Masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać?

• Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób?

• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić?

                   ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO!

PAMIĘTAJ – NIE JESTEŚ SAM ZE SWOIM PROBLEMEM!!!!!

RODZICU!!!

• Niepokoi Cię zachowanie dziecka?

• Zauważyłeś u dziecka problemy w uczeniu się?

• Chcesz porozmawiać o dziecku i Waszych problemach?

• Masz pytania dotyczące wyników nauczania dziecka i jego funkcjonowania                w szkole?

• Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania?

• Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zgłosić?

• Szukasz pomocy?

                                           ZAPRASZAM, POSTARAM SIĘ POMÓC!!!

NIE MOŻNA ZMUSIĆ ZIARNA DO ROZWOJU I KIEŁKOWANIA,
MOŻNA JEDYNIE STWORZYĆ WARUNKI ZEZWALAJĄCE NA TO,
ABY ZIARNO ROZWINĘŁO WSZYSTKIE TKWIĄCE W NIM MOŻLIWOŚCI

Carl Rogers